( شرح وظایف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی )
1- تدوین برنامه ها و تلاش در جهت توسعه و ترویج سه جانبه گرایی و تشویق طرفین ذینفع در جهت حل و فصل مشکلات و مسایل مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ساز و کار مزبور .
2- ایجاد زمینه مساعد برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی و نظارت بر حسن اجرای آن .
3- برنامه ریزی به منظور ترویج و نهادینه کردن تشکل های کارگری و کارفرمایی .
4- انجام امور مربوط به تایید اساسنامه ، ثبت و صدور مدارک مربوط به تشکل های فرااستانی .
5- نظارت بر چگونگی تشکیل مجامع عمومی و هم چنین انجام وظایف تشکل های فرااستانی به منظور انطباق فعالیت آن ها با مقررات .
6- بررسی علل عدم فعالیت تشکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آن ها .
7- بررسی ظرفیت ها و راهکارهای توسعه و تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی .
8- تحقیق و بررسی در مورد تخلفات مسئولان تشکل های فرااستانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع و مجامع داخلی و بین المللی و اقدام در چارچوب مقررات .
9- نظارت بر فعالیت واحدهای اجرایی در زمینه وظایف مرتبط با سازمان های کارگری و کارفرمایی .
10- تدوین پیش نویس و اصلاحیه لوایح ، آئین نامه ها ، بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی با همکاری مراجع و دستگاه های ذی ربط .
11- تدوین محتوای برنامه های آموزشی لازم جهت ارایه به واحدهای استانی و اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذی ربط .
12- ایجاد بانک های اطلاعاتی مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی ، پردازش داده ها و ارایه خدمات ماشینی به واحدهای ذی ربط .
13- نظارت بر ترویج گفتگوهای دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و کارفرمایان و تشکل های مربوط با هدف حل مشکلات و معضلات کارگری ، بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار .

شرح وظایف اداره پژوهش ، ترویج مشاوره سازمان ها :
- تدوین پیش نویس و اصلاحیه لوایح ، آئین نامه ها ، بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی با همکاری مراجع و دستگاه های ذی ربط .
- تدوین شیوه نامه ها و جزوه های آموزشی مربوط به فرآیند ایجاد تشکل .
- ترویج و آشنا نمودن کارگران و کارفرمایان متقاضی ایجاد تشکل های فرااستانی با فرآیند ایجاد تشکل و وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط.
- مطالعه و بررسی ظرفیت ها و راهکارهای تقویت و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی و فراهم سازی زمینه های مشارکت اجتماعی کارگران و کارفرمایان به منظور تقویت اصل سه جانبه گرایی .
- مطالعه و بررسی تطبیقی مقررات مربوط به تشکل های سایر کشورها با همکاری مراجع ذیربط و ارایه طرح های پیشنهادی در این زمینه .
- مطالعه و بررسی مشکلات و موانع موجود در راه ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی و ارایه راهکارهای مناسب.
- بررسی علل عدم فعالیت تکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آن ها .
- تجزیه و تحلیل آمار ارسالی واحدهای اجرایی درخصوص واحدهای مشمول ایجاد تشکل و هم چنین واحدهای دارای تشکل فعال و غیرفعال و عارضه یابی .
- تدوین محتوای برنامه های آموزشی لازم برای مجریان و اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و واحدهای ستادی ذیربط .
- شرکت در جلسات ، همایش ها و کمیسیون های ذیربط در صورت لزوم و اجرای ماموریت های محوله از سوی مقام مافوق و ارایه گزارش های لازم .
- تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای وظایف آنان و ارایه راهنمایی های لازم .
- انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق در حدود مقررات .

شرح وظایف اداره نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمایی :
- تنظیم برنامه های زمان بندی شده به منظور اعمال نظارت بر فعالیت واحدهای اجرایی در زمینه ایجاد تشکل و ارزیابی عملکرد واحد مربوط .
- نظارت بر فعالیت واحدهای اجرایی در زمینه وظایف مرتبط با سازمان های کارگری و کارفرمایی به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط .
- مطالعه و بررسی چگونگی اعمال نظارت قانونمند بر مجامع عمومی و فعالیت تشکل ها و تهیه شیوه نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای اجرایی به منظور ایجاد وحدت رویه برای مجریان .
- ارایه راهنمایی به واحدهای اجرایی به منظور نظارت قانونمند بر تشکل ها .
- نظارت بر مجامع عمومی کلیه تشکل های فرااستانی و انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع و مجامع داخلی و بین المللی .
- نظارت و پیگیری چگونگی انتخاب هیات های تشخیص و حل اختلاف ، انجمن های صنفی و کانون های مربوط و انطباق آن با مقررات قانونی .
- بررسی علل استعفاء و اعتراض اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی درخصوص عملکرد مسئولان تشکل های مورد نظر و رسیدگی به اختلاف آنها در چارچوب مقررات .
- تحقیق و بررسی در مورد تخلفات مسئولان تشکل های فرااستانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع و مجامع داخلی و بین المللی و اقدام در چارچوب مقررات .
- همکاری در زمینه تدوین محتوای برنامه های آموزشی لازم برای اعضای تشکل ها و مجریان مقررات مربوط .
- انجام مذکرات دوجانبه و سه جانبه با تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور توانمندسازی آنها در حصول اهداف صنفی .
- شرکت در جلسات ، کمیسیون ها ، همایش ها و سمینارهای ذیربط و ارایه گزارش های لازم به مقام مافوق .
- تقسیم کار و نظارت بر اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی های لازم به آنان .
- انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق در حدود مقررات .

شرح وظایف اداره ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی :
- بررسی و تجزیه و تحلیل آمارهای واصل شده در مورد تشکل های کارگری و کارفرمایی و ارایه گزارش های لازم .
- راهنمایی و توجیه واحدهای اجرایی درخصوص انجام مراحل ثبت و صدور مدارک مربوط و تنظیم و ارسال به موقع آمارهای مربوط به مرکز .
- انجام امور مربوط به تایید اساسنامه و ثبت و صدور مدارک تشکیل یا تجدید انتخابات ، تغییرات مسئولین تشکل و یا انحلال تشکل های فرااستانی .
- جمع آوری نظرات واحدهای اجرایی درخصوص مشکلات و موانع اجرای مقررات در زمینه ثبت و انحلال تشکل ها و ارایه پیشنهادهای اصلاحی .
- تهیه و تنظیم بولتن ها و نشریات آماری مربوط و ارایه آمار و اطلاعات تشکل ها از طرق مقتضی .
- نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزشی لازم برای اعضای تشکل ها و مجریان مقررات مربوط .
- تهیه شیوه نامه های مربوط به ثبت و صدور مدارک تشکل ها و ابلاغ به واحدهای اجرایی به منظور ایجاد وحدت رویه برای مجریان .
- تقسیم کار و نظارت بر اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی های لازم به آنان .
- شرکت در جلسات ، کنفرانس ها ، همایش ها و کمیسیون های مربوطه و ارایه گزارش های لازم .
- انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام مافوق در حدود مقررات .