فرم معرفی تشکل ها

تشکل های کارگری و کارفرمایی ثبت شده و دارای اعتبار در وزارت متبوع می توانند با تکمیل فرم معرفی تشکل ها نقش ، اقدامات و فعالیت های انجام شده و زمینه های مشارکت فعال خود را در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی منعکس نمایند .

 

 
( خواهشمند است در قالب فرم معرفی تشکل ها نسبت به معرفی خود و ارسال به آدرس پست الکترونیکی s.tashakolha@gmail.com  اقدام فرمایید )