آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیأت وزیران و صورتجلسه های مورخ 98/8/21 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و تعیین سمت هیأت مدیره مورخ 98/8/26 اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان از تاریخ 98/8/28 به مدت 3 و 1 سال تعیین شده¬اند؛ به شرح زیر می باشد:
1- آقای پرویز کولیوند ؛ رییس هیات مدیره
2- آقای جهانگیر خمسه ؛ نایب رییس
3- آقای مجتبی مرادی نیلاوره ؛ خزانه دار
4- آقای سعید دولتی ؛ دبیر و عضو اصلی هیات مدیره
5- آقایان عزیزاله شهرکی، مرتضی جعفری، مصطفی کربلائی ، سید قاسم حسینی کوچکسرائی، حمیدرضا شاه حسینی ؛ اعضاء اصلی هیات مدیره
6- آقایان حمید علی پور خمامی، محمدحسن محمدخانی، ستار سلجوقی پبدنی ؛ اعضاء علی البدل هیات مدیره
7- آقای سید محمد حسن زاده ؛ بازرس اصلی
8- آقای حسن ستاری ینگجه ؛ بازرس علی البدل
ضمناً به استناد ماده 23 اساسنامه و صورتجلسه مورخ 98/8/28 هیأت مدیره کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند؛ با امضاء مشترک صاحبان امضاء مجاز (رئیس هیأت مدیره و خزانه دار) و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

فرزاد یوسفی ؛ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی

۲۴ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۴۷
کد خبر : ۱۸۶,۵۳۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید