آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوط مصوب آبان ماه 1389 هیات وزیران و مدارک ارسالی از آن انجمن ، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن به مدت 3 سال و بازرسان به مدت یک سال که در تاریخ 98/9/6 مجمع عمومی عادی نوبت دوم انتخاب وسمت اعضای هیات مدیره انجمن که در تاریخ 98/9/18 جلسه هیات مدیره تعیین شده اند به شرح زیرمی باشد:
1- آقای سیدعلی کهفی قانع ؛ رییس هیات مدیره
2- آقای سیروس رضا مقدم ؛ نایب رییس
3- آقای احمدآقا مقیمی اسفندآباد ؛ خزانه دار
4- آقای سیدمحمدعلی رضوی ؛ دبیر
5- آقایان محسن نجاتیان ، عبدالصاحب القاصی ، کاظم گرامی و علی فتح اله زاده ؛ اعضای اصلی هیات مدیره
6- آقایان بابک مافی ، احمد مومنی و سیدحسن رضوی ؛ اعضای علی البدل هیات مدیره
7- آقای میرحامد شجاعی ؛ بازرس اصلی
8- آقای فریبرز شایان دوست ؛ بازرس علی البدل
به استناد بند 7 ماده 11 اساسنامه و صورتجلسه 98/9/16 هیات مدیره ، همه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رییس هیات مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضای مشترک رییس هیات مدیره و خزانه دار و در غیاب رییس هیات مدیره ، نایب رییس و در غیاب خزانه دار ، جانشین خزانه دار (کاظم گرامی) و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

فرزاد یوسفی ؛ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی

 
 
۱۸ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۰۲
کد خبر : ۱۸۵,۵۴۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید