آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر خام

آگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر خام
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب آبان ماده 1389 هیات وزیران مدارک ارسالی از انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر خام در تاریخ 98/8/12 به شماره 468-2/3-32 در این اداره کل ثبت گردیده است . اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به مدت 3 سال و بازرسان به مدت 1 سال که در مجمع عمومی موسس تاریخ 98/8/12 انتخاب و سمت اعضای هیات مدیره انجمن که در جلسه هیات مدیره تاریخ 98/8/12 تعیین شده اند به شرح زیر می باشد :
1- آقای منوچهر اربابیان ؛ رییس هیات مدیره
2- آقای محمد افراشته پور ؛ نایب رییس
3- آقای آرام محمودی ؛ خزانه دار
4- آقای غلامحسین بهمنی ؛ دبیر
5- آقای احمد کمالی اردکانی ؛ عضو اصلی هیات مدیره
6- آقایان جعفر مهجوریان-بهمن مهرابی ؛ اعضای علی البدل هیات مدیره
7- آقای علیرضا دادخواه چیمه ؛ بازرس اصلی
8- آقای رضا عباسیان اردکانی ؛ بازرس علی البدل
به استناد ماده 23 اساسنامه و صورتجلسه هیات مدیره همه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای رییس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضای مشترک خزانه دار و دبیر و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود .

 

فرزاد یوسفی - مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۱۰
کد خبر : ۱۷۹,۰۰۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید