قوانین و مقررات (آئین نامه،دستورالعمل) مرتبط با نمایندگان کارگران قوانین و مقررات (آئین نامه،دستورالعمل) مرتبط با نمایندگان کارگران 


 

توضیحات : رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بند 2 ماده الف دستورالعمل 33 روابط کار (موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب هیات وزیران)

 

 

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی هنرمندان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی هنرمندان

 

مصوبه کمیسیون بند 4 تصویب نامه 105569/ت556914 مورخ 98/8/22 هیات وزیران مصوبه کمیسیون بند 4 تصویب نامه 105569/ت556914 مورخ 98/8/22 هیات وزیران

 

شیوه نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی هنرمندان شیوه نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی هنرمندان