آیین نامه چگونگی تشکیل،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استان ها و عالی آیین نامه چگونگی تشکیل،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استان ها و عالی
 آیین نامه هیات های تشخیص آیین نامه هیات های تشخیص  آیین نامه نمایندگان کارفرمایان در مجامع داخلی و بین المللی آیین نامه نمایندگان کارفرمایان در مجامع داخلی و بین المللی
 
 

دستورالعمل ها

 دستورالعمل نظارت بر مجامع عمومی تشکل های کارگری و کارفرمایی دستورالعمل نظارت بر مجامع عمومی تشکل های کارگری و کارفرمایی  دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون های کارگران و مدیران بازنشسته دستورالعمل چگونگی تاسیس و فعالیت کانون های کارگران و مدیران بازنشسته

 

شیوه نامه ها

 


تصویب نامه

 

 

 

رای هیات تخصصی

ممنوعیت عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت در انجمن های صنفی متفاوت ممنوعیت عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت در انجمن های صنفی متفاوت

توضیحات : رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بند 2 ماده الف دستورالعمل 33 روابط کار (موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب هیات وزیران)

 

مقاوله نامه ها

 مقاوله نامه 98 ( حق تشکل و مذاکره دسته جمعی ) مقاوله نامه 98 ( حق تشکل و مذاکره دسته جمعی )