کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران 

 

کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور

 

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران 

 

کانون عالی کارگران بازنشسته کشور 

 

مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران