مزایای اخذ کدشناسه ملی

_ افزایش اعتبار شخص حقوقی در سراسر کشور.
_ امکان شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی
_ پیوستن به نظام های مالیاتی از جمله ارزش افزوده
_کسب اعتبار به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی
_ کسب اعتبار جهت انعقاد قرارداد با دیگر شرکت ها
_بررسی آدرس و مشخصات قانونی شرکت های طرف قرارداد یا سرویس دهنده
_خرید سهام شرکتی
_کسب اطلاعات مربوط به مالک اصلی و واقعی یک برند و شناسایی آن
_پیوستن به نظام ملی شناسه کالا و خدمات ایران کد
_بررسی آخرین تغییرات و اصلاحات شرکتی
_آگهی های قانون شرکت ها وسوابق آنها
_دریافت آگهی تغییرات یا آگهی تاسیس شرکت های بدون هزینه