سوالات پیشنهادی مصاحبه با نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی

لطفا پاسخ سوالات را به آدرس موسسه کار و تامین اجتماعی ارسال فرمایید .