یادداشت 3 : حقوق بنیادین
در بین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ،آن دسته که به حقوق بنیادی انسان مربوط می شوند از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردارند از این مقاوله نامه ها ،مقاوله نامه های مربوط به حقوق بشر یا مقاوله نامه های بنیادی یاد می شود .به عبارت دیگر اسنادی هستند که به یکی از آزادی های اساسی مانند آزادی کار و یا منع تبعیض و یا آزادی سندیکایی مربوط می شوند . مشخصه همه این ها ،ارتباط آنها با یکی از جنبه های حقوق انسان است و بهمین علت الحاق به آنها مورد تشویق سازمان بین المللی کار و نهادهای اجرایی آن می باشد .مقاوله نامه های بنیادین به ترتیب تاریخ تصویب عبارتند از :
1- مقاوله نامه شماره 29 مصوب 1930 درباره کار اجباری
2-مقاوله نامه شماره 87 مصوب 1948 درباره آزادی سندیکایی
3-مقاوله نامه شماره 98 مصوب 1949 درباره حق سازماندهی و مذاکرات جمعی
4- مقاوله نامه شماره 100 مصوب 1951 درباره برابری مزد
5--مقاوله نامه شماره 105 مصوب 1957 دربار لغو کار اجباری
6- مقاوله نامه شماره 111 مصوب 1958 درباره منع تبعیض
7- مقاوله نامه شماره 138 مصوب 1973 درباره حداقل سن .
( منبع: امکان الحاق به مقاوله نامه های حقوق بنیادی -عزت اله عراقی –صفحات 2-3 )
تهیه وتنظیم: فریبا ربیعی
 
یادداشت دو : مقاوله نامه – توصیه نامه
تصمیمات کنفرانس بین المللی کارکه منجر به ایجاد استاندارد های بین المللی کار می گردد به یکی از دو صورت زیر تهیه و مورد تصویب اکثریت عموم قرار می گیرد:
1- مقاوله نامه : متنی که پس از تصویب توسط کنفرانس بین المللی کار،دولت های عضو را مکلف می نماید تا ظرف 12 ماه و در موارد استثنایی ظرف 18 ماه از تاریخ تصویب ،به مقامات قانون گذاری کشور خود تقدیم نمایند .کشور عضو در رد یا قبول مقاوله نامه آزاد است . در صورت قبول مقاوله نامه توسط هر کشور ،دولت مذکور باید الحاق خود را به اطلاع سازمان بین المللی کار برساند و بعضی از تعهدات حقوقی را بر عهده میگیرد و نظارت بین المللی بر چگونگی اجرای این تعهدات وجود دارد.و در صورت عدم تصویب دولت موظف است عواملی که مانع تصویب و سبب تاخیر تصویب مقاوله نامه شده به دفتر بین امللی کار توضیح دهد .
2- توصیه نامه : توصیه نامه یا سفارش نامه عبارت از متنی است که توسط کنفرانس بین المللی کار تصویب می شود .پذیرفتن آن تعهد آور نیست و تدبیر هایی است که باید در سطح ملی اتخاذ گردد بیشتر جنبه راهنمایی ،ارشاد ،سفارش و توصیه دارد.توصیه نامه ،اثر و قوه مقاوله نامه را نداشته و کنفرانس می تواند هر وقت بخواهد می تواند پیشنهاداتی به کشور عضو ارائه نماید . توصیه نامه نیز باید به مقامات قانونگذاری کشور عرضه شود و دولت ها در رد یا قبول آن مختارند . حتی می توانند قسمتی از آنرا اجرا نمایند. ولی حق ندارند به اتکای مقاوله نامه یا توصیه نامه ای کارگران خود را از مزایایی که قبلا داشتند محروم یا بخشی از آن ها بکاهند . با توجه به عدم تعهد آور بودن توصیه نامه ها ،نمایندگان کارگران بیشتر طرفدار مقاوله نامه و نمایندگان کارفرمایان بیشتر به توصیه نامه ها تمایل دارند.
(منبع: مقاوله نامه های بنیادین کار-علیرضا خوشکارو محمد رضا عباسی صفحات( 29-22-24)
تهیه و تنظیم: فریبا ربیعی
 
یادداشت شماره یک : سه جانبه گرایی پلاس
سه جانبه گرایی در موقعیت هایی شهرت یافته که در آنجا مشارکت کنندگان سنتی سه جانبه گرایی به دنبال باز کردن باب گفتگو با گروه جامعه مدنی باشند و موضوعاتی فراتر از دنیای کار مثل حمایت از محیط زیست مورد بحث قرار میدهند. قطعنامه سال 2002 سازمان بین المللی کار در مورد سه جانبه گرایی و گفتگوی اجتماعی پتانسیل همکاری با جامعه مدنی را مورد تصدیق و تاکید قرار میدهد .
منبع : سازمان جهانی کار / صباغی علی / گفتگوی اجتماعی سه جانبه گرایی / موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی / 1396 / صفحه 18